Utdrag fra jubileumsboka til Gol Sau og Geit

Informasjonen nedenfor er tatt fra boka skrevet i forbindelse med laget sitt 50-års jubileum i 1999.
Gol sau- og geiteavlslag ble stiftet 14. desember 1949. På møtet var det 11 stykker som tegnet seg som medlemmer På det første årsmøte i 1950 ble det bestemt at de første arbeidsoppgavene for det nye styret skulle være å undersøke interessen for:

Historia om Gol Beitelag SA

Spørsmål om å få til en felles sank i Gol ble allerede nevnt på årsmøte i 1950. Styret fikk i oppdrag å arbeide med saken, og på møte 5.mai 1951 ble det valgt en nemnd til å arbeide med å få til en felles sank. Laget fikk i gang frivillig sauesank i heimskogene dette året.
Tvungen felles sauesank ville ta tid å innføre, da det måtte til både en Kongelig Resolusjon i samsvar med Kap. 9 i jordlova, og vedtekter som måtte godtas av flertallet. Dette måtte det arbeides videre med. Den Kongelige resolusjon angående tvungen felles sauesank i lovs form, kom i orden. Ivar Eldstad i Gol jordstyre redegjorde for lovverket i et møte der alle saueeiere var innkalt. Nå skulle det bli gjort forsøk på å få dette innført i Gol kommune. Resolusjonen er datert 14. oktober 1955, og ble vedtatt på årsmøte 1955. Sankelaget skulle være et eget lag. Før det kom så langt måtte saueeiere som ville bli med i laget, skrive under med bindende underskrift på at de godtok regelverket. I forkant av dette var det jobbet mye med å få folk med. Det ble også vedtatt at sanken av sau på utmarksbeite burde være ferdig innen 1. oktober.

Det ble samtidig vedtatt at sankebasene skulle være sankestyre, som igjen selv skulle velge sin formann. Den frivillige sauesanking som hadde vært i gang en tid, fungerte heller dårlig. Men det viste seg at det heller ikke ble så enkelt om det var tvungen sank. Reglene som var vedtatt, var ikke lovlige ble det påstått av noen. Det viste seg at det var de. Det ble krevd penger av de saueeierne som ikke møtte på fellessanken dersom andre sanket deres sau.
I 1954 var beløpet satt til kr 5.- pr sau, som skulle komme laget til gode. I 1961 ble nye reviderte regler vedtatt. Her skulle bl.a. alle som hadde sauen inngjerdet om sommeren, slippe å være med på fellessanken.

Gol sau- og geiteavlslag har i alle år lagt ned et stort arbeid for å få fellessanken til å fungere. Laget har fra 1977 mottatt statstilskudd for organisert sanking. Styret for sankelaget ble nå det samme som styret for småfèlaget. I 1978 ble sankelagspengene brukt til skyss i sanken, innvollsbekjempelse, saltsteiner, doseringspistol og annonsering av sanken i lokalavis. Det skulle også føres tilsyn med sauen på beite.
I 1981 ble det vedtatt å bruke sankelagspengene som tilskudd til sprøytevæske og tilskudd til bjeller. Fra 1983 ble det også muligheter for tilskudd til walkie talkie, og det var det mange som benyttet seg av. I 1984 ble det gitt tilskudd til oppsetting av sankekveer. Tilsynsmenn var i en periode oppnevnt av styret. Disse skulle levere tilsynsrapporter fra turer gått minst hver 14. dag. Rapportene blir i dag levert inn fra alle saueeierne. Grunnen til det er at antall rapporter levert gir rett til tilskudd. I 1984 ble dagmulten for ikke å møte på felles sank økt fra kr 50.- til kr 300.-

Utmarksoppsyn er i dag ansatt i delt stilling med fellesfinansiering fra Gol småfelaget, Gol kommune, skogeierlaget, bondelaget og grunneierlaget. Oppgaver og instruks for utmarksoppsynet i Gol kommune ble utarbeidet etter forslag fra Gol viltnemd, Hallingdalselvas fiskeforening, Gol grunneierlag, Golsfjellets fiskeforening, Gol bondelag, Gol skogeierlag og Gol Småfèlag.
Fra 1986 måtte sanken omlegges. Eksplosjonsulykken i et atomkraftverk i Tsjernobyl førte til at radioaktiv nedbør (cesium) forurenset fjellområdene i Hallingdal. Nedbøren var ganske lokal, slik at områdene ble ulikt forurenset. Det ble registrert radioaktivitet i kjøttet og det ble bestemt at sauen måtte nedfòres på innmarksbeite til de kom under 600 bequerell. Dette forårsaket tidligere sanking over hele kommunen, både for å få fastlagt hvilke områder som måtte ha lenger tid på hjemmebeite, og for i det hele tatt å få tid til dette før vinteren kom. Det er fylkesveterinæren som har ansvaret for soneinndelingen, mens målingen av radioaktiviteten er næringsmiddelkontrollen sitt ansvar. Dette har ført til en del omlegginger for saueprodusentene med tidligere sanking, og seinere levering av slakt for de som måtte fòre ned besetning.

Rovdyr

Rovdyrplagen var tidlig et sentralt tema i laget. En av de første møteprotokollene refererer til en oppfordring fra Nes sau- og geiteavlslag om å sende ut en underskriftskampanje i bygda hvor den enkelte tegnet seg med et beløp som skulle gå til den som skjøt en bjørn i Buskerud i de nærmeste 10 åra. Det samme gjaldt gaupe i Hallingdal, men da innen utgangen av 1959. På årsmøte i 1955 ble det vedtatt å løyve kr 50,- i fellesskap til den som skjøt bjørn eller gaupe i Hallingdal. I 1966 ble det sendt et protestskriv til Fylkesmannen på at bjørnen ble fredet i Vassfaret. Dette året ble det også satt i gang jakt på gaupe i Skaraåsen. Det ble skrevet i årsmeldingen fra 1967 at rovdyrplagen var liten, med noen unntak av tap grunnet rev.

I 1984 ble kr 2000.- av sankelagstilskuddet brukt til å starte gaupering. Skuddpremie på gaupe var ulovlig, og heller ikke nødvendig i Hallingdal etter hva Fylkesmannen i Buskerud sa. En søknad fra Gol Småfèlag om å sette av penger til skuddpremie, ble avslått. Dette avslaget ble anket, men uten positivt resultat. Skuddpremie ble isteden gitt som gave til de som skjøt gaupe. Gave fikk Nils Skaret i 1984 og John Hovind i 1985 og i 1987. Skuddpremie på rev og mink ble opphevet tidligere i Gol kommune.
Som vi alle vet i dag er det mange som kjemper om å bruke utmarka, og utgangspunkt for beiteretten er endret. Bernkonvensjonen ble ratifisert av Norge i 1986. Både gaupe, jerv, bjørn og ulv omfattes av konvensjonen. Norge forpliktet seg til at disse dyra skal høre hjemme i norsk fauna, og at de skal bli gitt mulighet til å overleve. Kvotejakt er i de senere år innført bl.a. på gaupe. Det er Fylkesmannen som fastsetter kvoten etter tellinger og vurderinger om hva den enkelte rovdyrart kan tåle for å overleve. Samtidig som rovdyra er fredet, sier politikere at bonden ikke skal berøres utenfor kjerneområdene. For de fleste som har dyr på utmarksbeite der det også vanker rovdyr, blir og dette en konflikt som vanskelig kan løses. Tap av sau på beite forårsaket av rovdyr, (spesielt gaupe) har av den grunn hatt en stor økning i Gol. Gol småfèlag hadde inne en søknad om fellingstillatelse på gaupe i 1994, men som ventet ble det avslag på den. Senere er det i forbindelse med lovlig kvotejakt skutt flere gauper i Gol.

Kuriositeter fra laget sitt arbeid

1995: Laget fikk innvilga tilskudd fra tilskuddsmidler til investeringer i beitefelt og fra kulturlandskapsmidler. Dette var for å sette opp igjen bru over Meåne og Sagaåne.

1960: Det ble iverksatt innsamling for en uheldig sauebonde som mistet 12 sauer. Det kom inn kr 2630.- til den uheldige som en håndsrekning (gave)

1957: På årsmøte ble det vedtatt å lage til et merkeregister. Da det var lite interesse for det vedtok styre etter mye arbeid å komme tilbake til saken senere. Den ble i 1965 forsøkt gjenopptatt. Det er nevnt med jevne mellomrom opp igjennom tidene, men først på årsmøte i 1986 ble det igjen vedtatt å lage et merkeregister. Anne Liahagen tok på seg dette arbeidet i 1987, og gjorde det ferdig.

Gjerderester og dårlige hus med dører som slår inn, har opp gjennom årene vært årsak til mange unødvendige sauetragedier. Det ble på et tidspunkt sendt brev til Fylkeslaget slik at det kunne arbeides for at dører i hus i beiteområder slår ut. Medlemmene har også jevnlig blitt oppfordret til å fjerne slike feller for beitedyr. Gjerderester og hus som kunne låse sauen inne, har vært diskutert opp gjennom alle år, fram til i dag.